1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
kjand 20.09.2021

Rigorózní otázky (Všeobecné lékařství)

 ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

 

1. Přehled oběhové soustavy a funkce jejích jednotlivých částí

2. Převodní systém srdeční, pacemakerový potenciál, akční potenciál pracovní svaloviny

3. Postup vlny depolarizace myokardem ‑ vztah k EKG, elektrická osa srdeční

4. Princip elektrokardiografie, svody, Einthovenův trojúhelník

5. EKG, popis křivky, význam vyšetření

6. Spřažení excitace a kontrakce v srdečním svalu

7. Dráždivost a refrakterní perioda myokardu

8. Srdeční automacie, gradient srdeční automacie

9. Srdeční revoluce

10. Srdeční výdej, řízení, změny

11. Vztah tlak ‑ objem během srdečního cyklu

12. Práce a výkon srdce, minutový objem srdeční, systolický objem, ejekční frakce, srdeční index

13. Metabolizmus myokardu, zajištění O2 a energie

14. Receptory v krevním oběhu, druhy, funkce

15. Tlak krve v srdci a ostatních částech krevního oběhu, změny krevního tlaku během srdečního cyklu

16. Tlak krve v jednotlivých částech oběhové soustavy, vliv gravitace na krevní tlak

17. Srovnání plicního a tělního oběhu

18. Tlak krve v artériích, arteriální tep, vliv pružnosti tepen na hemodynamiku

19. Žilní návrat, změny tlaku v kapacitním řečišti, CVP, venózní tep

20. Krevní kapiláry, funkce, řízení mikrocirkulace

21. Tvorba tkáňového moku, přestup tekutiny, látek a plynů stěnou kapiláry

22. Zásobení životně důležitých orgánů krví

23. Oběh krve kůží, splanchnikem a kosterním svalstvem

24. Koronární oběh a jeho zvláštnosti

25. Placentární a fetální oběh krve

26. Oběh krve v mozku

27. Portální oběh

28. Hemodynamika krevního oběhu, „preload“, „afterload“, tlak, průtok, viskozita

29. Distribuce krve v krevním oběhu, odpor cévního řečiště

30. Reakce kardiovaskulárního systému na zátěž

31. Řízení krevního tlaku

32. Humorální a nervová regulace srdeční činnosti

33. Místní regulační mechanizmy krevního průtoku

34. Celkové regulační mechanizmy krevního oběhu

35. Centra řízení krevního oběhu, interakce místních a celkových regulačních mechanizmů krevního oběhu

36. Přehled dýchací soustavy, význam dýchání

37. Dýchací cesty, plicní objemy, alveolární ventilace, mrtvý prostor

38. Zevní dýchání, ventilace, distribuce, perfuze a difuze

39. Mechanika vdechu a výdechu

40. Intrapulmonální a intratorakální tlak

41. Alveolární a atmosférický vzduch, složení, obsah CO2 ve vydechovaném vzduchu

42. Výměna dýchacích plynů v plicích a v tkáních

43. Povrchové napětí v alveolech, surfaktant

44. Compliance a elastance, dechová práce, odpor dýchacích cest

45. Hypoxie, její druhy; hyperbarie a hyperoxie

46. Obranné dýchací reflexy

47. Transport O2 krví, vazbová křivka

48. Hemoglobin ‑ molekula, typy, množství, deriváty

49. Transport CO2 krví

50. Vztah mezi změnami tlaku, průtoku a objemu plic

51. Reakce dýchacího systému na zátěž a hypoxii, adaptační změny

52. Funkční morfologie ledvin

53. Cévní uspořádání v ledvinách, autoregulace průtoku krve

54. Nefron, stavba a funkce jednotlivých částí

55. Glomerulární filtrace

56. Činnost ledvinových tubulů, rozdíly v proximálním a distálním tubulu

57. Teorie vzniku hyper‑ a hypotonické moči

58. Protiproudový výměnný a multiplikační systém, význam

59. Transport iontů v ledvinách

60. Transport organických látek v ledvinách

61. Funkční zkoušky ledvin, clearance

62. Řízení činnosti ledvin

63. Vztah ledvin a endokrinních funkcí, juxtaglomerulární aparát

64. Zajištění stálého objemu, složení a pH tělesných tekutin

65. Přehled mechanizmů udržujících acidobazickou rovnováhu

66. Krev jako nárazníkový systém

67. Význam plic v udržování acidobazické rovnováhy

68. Význam ledvin v udržování acidobazické rovnováhy

69. Hemostáza

70. Hemokoagulace, přehled faktorů

71. Koagulační kaskáda; fibrinolýza

72. Přirozené antikoagulační faktory

73. Funkce jater – přehled

74. Úloha jater v metabolizmu glycidů, tuků a bílkovin

75. Poplachová reakce organizmu

76. Krevní skupiny; ABH, Rh, HLA systém

77. Buňka (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)

78. Životní cyklus buňky

79. Apoptóza a nekróza

80. Děje na buněčné membráně

81. Ionotropní a metabotropní receptory

82. Transmembránový transport

83. Typy iontových kanálů, jejich význam, akvaporiny

84. Tělní tekutiny

85. Homeostáza

86. Fyziologie stárnutí

87. Fyziologie dětského věku, jednotlivé vývojové periody

88. Funkce krve a její obecné vlastnosti

89. Krevní plazma ‑ funkce složení, objem a jeho změny

90. Organické a anorganické součásti krevní plazmy, hodnoty

91. Plazmatické bílkoviny, množství, druhy, funkce

92. Bílé krvinky ‑ druhy, funkce, počet a jeho změny

93. Granulocyty, funkce, tvorba, kinetika

94. Lymfocyty, druhy, funkce; lymfatická tkáň

95. Monocyty a makrofágy, přehled funkcí

96. Krevní destičky, morfologie, složení, funkce a význam

97. Červené krvinky, morfologie, funkce, membrána, metabolizmus

98. Tvorba krevních elementů, krvetvorné kmenové buňky, ontogeneze krvetvorby

99. Faktory nezbytné pro erytropoézu, železo, vitaminy; řízení krvetvorby

100. Mízní cévy, tvorba, tok a funkce mízy

101. Fyziologický význam sleziny

102. Hemolýza, její druhy

103. Nespecifické imunitní mechanizmy

104. Specifické mechanizmy imunity

105. Vývoj imunitních mechanizmů, imunitní odpověď

106. Voda v lidském těle, hospodaření, ztráty, získávání

107. Fyziologie ústní dutiny, sliny, složení, význam a řízení sekrece

108. Sání, žvýkání a polykání

109. Žaludek, trávení, řízení motility, odlišnosti u kojenců,

110. Žaludeční šťáva, tvorba a význam HCl, řízení sekrece

111. Činnost tenkého střeva, střevní šťáva, motilita, mechanizmy resorpce

112. Pankreatická šťáva, složení, význam, řízení sekrece

113. Žluč, tvorba, složení, význam, řízení

114. Význam duodena pro trávení

115. Přehled trávení a resorpce jednotlivých živin

116. Tlusté střevo, činnost, mikrobiální osídlení, defekace

117. Motilita zažívacího traktu a její řízení

118. Střevní nervový systém, význam

119. Přehled gastrointestinálních hormonů

120. Význam, metabolizmus, funkce a distribuce lipidů v organizmu

121. Význam bílkovin v organizmu, metabolizmus, dusíková bilance

122. Význam, funkce a kinetika sacharidů v organismu, glykémie

123. Kinetika železa v organizmu

124. Vitamíny rozpustné ve vodě

125. Vitamíny rozpustné v tucích

126. Základní a celková přeměna energie

127. Regulace příjmu potravy, energetická homeostáza, hormony tukové tkáně

128. Tělesná teplota; výměna tepla mezi organizmem a prostředím, hypertermie, hypotermie

129. Mechanizmy termoregulace, termogeneze

130. Fyziologické funkce kůže

131. Hormony, rozdělení, význam

132. Mechanizmy účinku hormonů na cílové buňky

133. Řízení metabolizmu sacharidů, glykémie

134. Řízení výdeje, místo a mechanizmus účinků mineralokortikoidů

135. Význam somatotropního hormonu a prolaktinu

136. Langerhansovy ostrůvky, produkce a účinky hormonů

137. Štítná žláza, biosyntetická a sekreční činnost jejích buněk

138. Dřeň nadledvin ‑ sympatoadrenální systém

139. Glukokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky

140. Mineralokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky

141. Řízení metabolizmu Ca2+

142. Význam Ca2+ v organizmu

143. Stavba a funkce kůry nadledvin, produkce hormonů, účinky, řízení

144. Tvorba, účinky a metabolizmus katecholaminů

145. Účinky hormonů štítné žlázy

146. Tkáňové hormony, charakteristiky, přehled

147. Hormonální systémy související s reprodukcí

148. Ovariální a menstruační cyklus

149. Ženský reprodukční systém

150. Mužský reprodukční systém

151. Fyziologie těhotenství, endokrinní funkce placenty, laktace a její řízení, složení mléka

152. Funkce vývodných cest močových, mikční reflex

153. Vznik svalového stahu, membránový potenciál

154. Nervosvalová ploténka, stavba, funkce

155. Řízení činnosti kosterního svalu, inervace, motorická jednotka

156. Kosterní sval, mechanika svalového stahu, únava, metabolizmus, zdroje energie

157. Základní typy svalů ‑ jejich funkce a inervace

158. Svalová vřeténka, γ-systém, Golgiho šlachové tělísko

159. Svalový tonus, typy, význam, řízení

160. Hladká svalovina, fyzikální a fyziologické vlastnosti hladkého svalu, řízení tonu

161. Stavba a funkce nervové buňky

162. Membránové potenciály

163. Klidový membránový potenciál, podmínky vzniku

164. Iontová a molekulární podstata akčního potenciálu nervového vlákna, srovnání AP a PSP

165. Podmínky vzniku akčního potenciálu a jeho vedení, refrakterní fáze, vliv kalémie

166. Akční potenciál nervového vlákna, hladkého, srdečního a kosterního svalu – srovnání

167. Postsynaptické potenciály, vznik a význam

168. Stavba a funkce synapse

169. Presynaptická a postsynaptická inhibice, postsynaptické potenciály

170. Synaptické mediátory a modulátory

171. Mediátorové systémy

172. Neurosekrece

173. Gliové buňky, typy, funkce; hematoencefalická bariéra

174. Glie a regulace extracelulární koncentrace kalia v CNS

175. Vnitřní prostředí CNS

176. Klasifikace nervových vláken

177. Interneuronální integrační mechanizmy, presynaptické a postsynaptické modulační okruhy

178. Reflex a jeho jednotlivé prvky, klasifikace reflexů

179. Metabolizmus nervové tkáně, životní cyklus nervové buňky

180. Komorový systém, mozkomíšní mok ‑ tvorba, složení a význam

181. Fylogenetický a ontogenetický vývoj CNS

182. Molekulární biologie receptorů (stavba, možnosti ovlivnění agonisty, antagonisty, modulace)

183. Receptory, činnost, rozdělení

184. Receptorový potenciál, adaptace

185. Chuť a čich

186. Optický aparát oka; okohybné svaly, pohyby očí, prostorové vidění

187. Neurofyziologie sítnice

188. Funkce sítnice, zraková dráha, projekční oblasti

189. Funkce středního a vnitřního ucha a sluchová dráha

190. Statokinetické čidlo, mechanizmy řízení rovnováhy

191. Kožní čití, dotek, tlak, termorecepce

192. Percepce bolesti

193. Funkce míchy

194. Přehled mechanizmů řízení hybnosti

195. Monosynaptické a polysynaptické míšní reflexy, význam

196. Obranné reflexy , význam

197. Napínací a obrácený napínací reflex, význam

198. Postojové a vzpřimovací reflexy, význam

199. Spinální centra motoriky, alfa a gama motoneurony

200. Cholinergní systém, význam

201. Katecholaminergní systém, význam

202. Serotoninergní systém, význam

203. Opěrná a cílená motorika

204. Činnost bazálních ganglií

205. Funkce mozečku

206. Bdění a spánek

207. Fyzikální podstata elektrických projevů mozku, metody jejich zpracování

208. Funkce talamu

209. Funkce retikulární formace

210. Funkce limbického systému

211. Centrální oddíly autonomního nervového sytému

212. Periferní oddíly ANS, ovlivnění jednotlivých orgánů autonomním nervovým systémem

213. Funkce hypotalamu

214. Nepodmíněné reflexy, motivace, emoce, instinkty

215. Mechanismy učení a paměti, podmíněný reflex

216. Mechanismy řízení chování

217. Specifické rysy nervové činnosti u člověka, řeč

218. Projekční a senzorické oblasti mozkové kůry

219. Asociační oblasti mozkové kůry

220. Dominance a specializace hemisfér

221. Biologické rytmy

222. Nervová a humorální regulace cévního systému, vazomotorické nervy

223. Řízení dýchání: dechové centrum, vliv periferních a centrálních receptorů

224. Řízení sekrece hormonů

225. Funkční morfologie hypotalamo‑hypofyzárního systému

226. Tropní (glandotropní) hormony adenohypofýzy

227. Hormony neurohypofýzy

228. Regulační vztahy hypotalamu, hypofýzy a nadledvin

 

počet zobrazení: 42347 poslední aktualizace: kjand, 20.09.2021
Hodnocení: (hodnotilo 53 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.