1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
ekuri 19.10.2015

Vstupní znalosti pro praktická cvičení

 

Cíl: S níže uvedenými znalostmi se nechceme při výuce fyziologie příliš zdržovat (na úkor fyziologie), nicméně považujeme je za prerekvizitu pro studium fyziologie. Zahrnují adekvátní používání již nabytých znalostí, použití tzv. kritického myšlení i selského rozumu. Při diskusích během výuky pak vítáme vaší schopnost pochopit smysl dotazu a smysluplně se k němu vyjádřit.

 

 

Vyjadřovací schopnosti

 • Formulovat výroky, jež sledují kauzální souvislosti (výroková logika)

 • Nepoužívat protimluvy a jiné alogizmy

 • Vyjadřovat se stručně, jednoduše

 • Nepoužívat zájmena (nebo jen minimálně)

 

Biofyzika, Fyzika:

 • Fickův zákon (difuze), Nernstův potenciál, stavová rovnice plynu, Ohmův zákon, Bernoulliho rovnice, povrchové napětí, zákony zachování (energie, rovnice kontinuity, atd. )
 • El. napětí, referenční potenciál, el. proud, el. kapacita, el. pole, pojem vodič el. proudu (prostorový vodič – hustota el. proudu)
 • základní jednotky a převody ( mmHg, cm H2O, Pa, mol/l, g/l)
 • význam a použití jednotek práce (J) a výkonu (W), vzájemné převody za různé časové jednotky (s, min, hod, den, rok)
 • Ddecibelová škála
 • Škálování, převody parametrů mezi 1, 2, 3 rozměrnými veličinami (např. odvodit změny objemu (m3) ze změny dílčích rozměrů (m1))
 • Hydrostatický tlak, vliv gravitace na TK (vč. příkladů a přepočtů cmH2O, mmHg, Pa)
 • Atmosferický tlak, referenční tlak, složení atmosféry, tlak plynu, tlakový gradient
 • Koncentrační gradient, rozpustnost plynů v tekutinách, parciální tlaky v tekutinách a v plynných směsích
 • Metody: principy EKG, TK (NIBP, IBP), Spirometrie, SpO2
 • Principy fyzikálního vyšetření: poslech plic a srdce, poklep?

 

Matematika

 • Grafy: jednotky, popis, čteni grafu - základní principy zobrazení grafů (značení os, dimenze grafů, zobrazování časové závislosti (např. koncentrace vs. čas; statické závislosti koncentrace vs. teplota)

 • Pochopení lineárních závislostí, nelineárních závislosti, proporčnost, přímá úměra, nepřímá úměra a jiné vztahy

 • Základní operace: (%,‰, log , exp, mocniny, odmocniny, + - * : );

 • Základy výrokové logiky (implikace, ekvivalence), základy množinových operací (sjednocení, průnik)

 • Vektory – sčítaní, orientace v 2D a 3D prostoru, kolmost vektorů, změna vektorů v čase (použití v EKG)

 • Statistika – průměr, rozptyl, medián, význam normálního rozdělení, pojem pravděpodobnosti a pravděpodobnostní operace nezávislých vs. závislých dějů, měření - chyba měření

 • Systémový přístup k dynamickým jevům - pojem vstup a výstup, statická a dynamická charakteristika

   

   

Chemie, biochemie

 • Pojmy: koncentrace, molární hmotnost, hmotnostní zlomek, pH, oxidace vs. oxygenace (na přikladu Hb)

 • Pojem hustota, osmolarita, osmolalita

 • Postupy: pipetováni, ředění, fotometrie (slepý vzorek, standardní vzorek, kontrolní vzorek, extinkce, absorbance, kalibrace, atd.), odhady objemů (kapka, aj. )

 • Saturovatelnost, kapacita aktivních a pasívních dějů (kinetika enzymové reakce vs. difuze, aj.)

 • Chemická kinetika (její ovlivnění), chemická rovnováha, stechiometrie

 • Základní bilanční principy: vstupně-výstupní charakteristiky (látka, energie, náboj, koncentrace, množství)

 

Biologie člověka

 • alespoň SŠ úroveň

 

Anatomie

 • Oběh, principy, vč. fetálního oběhu (praktikum krevní oběh, měření tlaku)

 • Jádra a míšní segmenty nervů vyšetřovaných (praktikum reflexy)

 • Portální systém GIT (praktikum glykemie)

 • Dráhy CNS: smyslů, pyramid, extrapyramid, zadních provazců, mozečku.

 • Alveolární objem, mrtvý prostor., vitální kapacita, intravaskulární objem (praktikum ventilace)

   

 

Histologie

 • složení krve, KO, diferenciál, krvinky (praktikum hemoglobinometrie)

 • hlavní struktury myocytů

 • funkce rozdílných typů epitelů (endotel – praktikum hemostáza)

 • glomerulus, tubuly

 • alveolární membrána, surfaktant

 • převodní systém

 • langerhansovy ostrůvky

 • portální systémy (GIT, ledviny, Hypotalamus-hypofýza)

 

 

počet zobrazení: 6352 autor: ekuri, poslední aktualizace: ekuri, 19.10.2015
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.